Voorwaarden zoals opgesteld door BTR

Algemene voorwaarden BTR trainingen

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen, verstaan:

 1. “Voorwaarden”: algemene voorwaarden BTR Trainingen B.V.
 2. “BTR”: BTR Trainingen B.V., h.o.d.n. BTR Trainingen, statutair gevestigd te 7601 PS te Almelo, aan de Edisonstraat 4a, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 855849691;
 3. “Klant”: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst en/of product van BTR wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt.
 4. Opleidingen/trainingen: Alle door BTR aangeboden Diensten op het gebied van trainingen waaronder – maar niet beperkt tot – externe en in-company trainingen, congressen, cursussen, seminars en webinars in de ruimste zin des woords;

Voor algemene voorwaarden gericht op de consumentenmarkt & open inschrijvingen, maken we gebruik van de algemene voorwaarden van het NRTO. Daarom verwijzen we je graag door naar de volgende pagina: Algemene voorwaarden NRTO consumentenmarkt

Volg je bij ons een opleiding en maak je gebruik van het STAP-budget, dan verwijzen we je door naar de algemene voorwaarden van het NRTO gericht op zakelijke afnemers:
Algemene Voorwaarden NRTO Zakelijke Afnemers

Artikel 2. Algemeen

 1. Gegeven voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen BTR en de Klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met BTR, voor de uitvoering waarvan door BTR derden dienen te worden betrokken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. In het geval deze Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen BTR en Klant, wordt Klant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op daarna gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
 4. BTR is gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt aan Klant. De gewijzigde versie van de Voorwaarden maakt deel uit van elke na het moment van wijziging gesloten Overeenkomst.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in onderhavige voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. BTR en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 6. Indien BTR niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat BTR in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Overeenkomst

 1. Gegeven voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen BTR en de Klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met BTR, voor de uitvoering waarvan door BTR derden dienen te worden betrokken.
 2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand door (i) een offerte van BTR gevolgd door een opdrachtbevestiging van de Klant, (ii) door ondertekening van een Overeenkomst door beide Partijen.
 3. Offertes en aanbiedingen van BTR zijn herroepelijk, vrijblijvend en geldig voor de daarin aangegeven termijn. Is geen termijn aangegeven, dan is de offerte of aanbieding geldig tot maximaal dertig (30) dagen na de datum waarop de offerte of aanbieding is uitgebracht. Indien een offerte of aanbieding van BTR door de klant wordt aanvaard, heeft BTR het recht binnen twee (2) werkdagen na kennisneming hiervan de offerte of aanbieding te herroepen.
 4. Niettegenstaande het bepaalde in artikel 2.3, kunnen aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst alleen schriftelijk door BTR en de Klant worden overeengekomen. BTR is te allen tijde gerechtigd tot – waar toepasselijk – wijziging, vermindering en/of verwijdering van de omvang, inhoud en/of functionaliteiten. Indien naar mening van BTR sprake is van een substantiële wijziging, zal zij de klant over die wijziging vooraf berichten. Indien de wijziging naar mening van BTR daartoe aanleiding geeft, zal BTR met de klant in overleg treden over een mogelijke verlaging van de voor de Content, Diensten en/of Producten overeengekomen vergoeding.
 5. Om reden van veranderingen in exameneisen (al dan niet van overheidswege) of kwalitatieve verbetering, behoudt BTR zich het recht voor om programma’s van opleidingen of trainingen gedurende de overeenkomst te wijzigen.
 6. BTR behoudt zich het recht voor om door de Klant tijdens een opleiding of training geproduceerd (beeld)materiaal te gebruiken ten behoeve van andere door BTR aangeboden opleidingen of trainingen.

Artikel 4. Prijs en betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief BTW, en luiden de prijzen in Euro’s.
 2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum (dit is in principe de startdatum van de opleiding of training). BTR heeft het recht vooruitbetaling, contante betaling en/of zekerheid voor betaling van de Klant te verlangen.
 3. Alle betalingen door de Klant aan BTR worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van de Klant.
 4. De betalingstermijnen gelden als fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling is de Klant, zonder aanmaning of ingebrekestelling, automatisch in verzuim en gehouden tot een rentevergoeding van 1% per maand of gedeelte daarvan op het openstaande bedrag, uitdrukkelijk naast de buitengerechtelijke kosten, zijnde 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00 exclusief BTW, te berekenen over de hoofdsom vermeerderd met de rente. Voor zover de Klant niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is de Klant naast de rente een vergoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 5. De Klant is niet bevoegd tot opschorting of verrekening van betalingen vanwege (beweerdelijke) tekortkoming(en) door BTR.
 6. BTR mag de prijzen voor Diensten en/of Producten wijzigen. Tenzij anders overeengekomen, gaat een prijswijziging per direct in.
 7. In het geval BTR een prijsverhoging doorvoert binnen drie (3) maanden na het sluiten van een Overeenkomst, en de Klant niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is de Klant gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden in het geval de Klant niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
 8. BTR behoudt zich het recht voor om de materiaalkosten gedurende de overeenkomst te wijzigen als een programma en/of bijbehorende literatuur voor een opleiding of training wijzigt.

Artikel 5. Uitvoering Diensten

 1. BTR voert alle Diensten uit op basis van een inspanningsverbintenis.
 2. In het geval sprake is van wijzigingen of aanvullingen die tot gevolg hebben dat omvang van de overeengekomen Diensten verandert, bijvoorbeeld door meerwerk, zullen de daaruit eventueel voortvloeiende extra werkzaamheden vergoed worden overeenkomstig de tarieven van BTR die gelden op het moment van uitvoering van deze extra werkzaamheden.
 3. In het geval is overeengekomen dat de Diensten door een bepaald persoon zullen worden verleend, is BTR steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door één of meer andere, gelijk gekwalificeerde personen.
 4. In het geval BTR de Dienst in fasen verleent, is BTR gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden ten behoeve van een fase uit te stellen totdat de Klant de resultaten van de voorgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6. Klachten

 1. Aanmerkingen of klachten over Diensten en/of Producten dienen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de betreffende Diensten en/of Producten schriftelijk aan BTR kenbaar te zijn gemaakt. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens BTR ter zake gebreken in de Diensten en/of Producten.
 2. De klacht dient schriftelijk tot 2 weken na levering van de betreffende dienst te worden ingediend. Om de klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij om in ieder geval de volgende zaken op te nemen op te nemen:
  • Uw naam, adres en woonplaats;
  • De datum waarop u uw schrijven verstuurt;
  • De dienst die u bij BTR Trainingen heeft afgenomen, waarop uw klacht betrekking heeft;
  • De naam van de betrokken trainer, coach, adviseur;
  • Een heldere omschrijving van uw klacht;
  • Eventuele voorafgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die uw klacht verduidelijken

  Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter wij in staat zijn u klacht te beoordelen. U kunt uw klacht sturen naar [email protected]. Binnen 3 werkdagen na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Met deze bevestiging wordt u geïnformeerd bij wie uw klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen u een inhoudelijke reactie kunt verwachten. Om uw klacht objectief te kunnen beoordelen zal een externe mediator, dhr. D. Boomkamp van Boomkamp Trading, Edisonstraat 4, 7601 PS Almelo, de klacht behandelen. De mediator kan u tijdens de beoordeling vragen om extra informatie en kan zich laten adviseren door deskundigen. U ontvangt binnen 10 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht. Is uw klacht te complex om binnen deze termijn een antwoord te geven, dan stellen wij u hier vooraf schriftelijk op de hoogte. Wij geven daarbij de reden van de vertraging aan. Een mediator is in eerste instantie gericht om de klacht met partijen gezamenlijk op te lossen. In het geval de mediation niet tot een voor partijen bevredigende oplossing leidt, wordt de bindend adviesprocedure ingezet. Dit advies van de externe mediator dhr. D. Boomkamp van Boomkamp Trading als onafhankelijke derde, is bindend voor BTR Trainingen. Als de indiener van de klacht het besluit accepteert wordt een actieplan opgesteld om de desbetreffende klacht structureel op te lossen. Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van uw klacht, worden tot minstens één jaar nadat de klacht is afgehandeld zorgvuldig bewaard. Klachten worden ten allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. BTR is jegens de Klant niet aansprakelijk voor schade uit hoofde van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, onrechtmatige daad of op een andere grond, behoudens hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald.
 2. BTR is slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van BTR in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen haar en de Klant. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.
 3. Voor zover BTR, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen BTR verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Mocht de verzekeraar van BTR in voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan dan is de aansprakelijkheid van BTR beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.
 4. Dit artikel beperkt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van BTR voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van BTR zelf.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk meldt en dat aan BTR een redelijke termijn tot herstel wordt geboden. Elk recht op schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt in het geval niet binnen drie (3) maanden na het moment waarop de schade zich voor het eerst heeft geopenbaard, door de Klant ondubbelzinnig en schriftelijk aanspraak op schadevergoeding is gemaakt.

Artikel 8. E-Learning

 1. Ten behoeve van het volgen van een E-learning opleiding of training (= een opleiding of training die door BTR aan de Klant ter beschikking wordt gesteld via internet of andere elektronische weg, waarbij interactief gebruik gemaakt wordt van een computer) kan BTR de Klant niet-exclusieve toegang tot softwarematige programmatuur verlenen.
 2. De door BTR aan de Klant verstrekte wachtwoord(en) en/of gebruiker(s)na(a)m(en) en/of andere identificatiegegevens zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan voornoemde gegevens met een derde te delen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met BTR.
 3. De in lid 2 genoemde gegevens zijn uitsluitend bedoeld ten behoeve van een E-Learning opleiding of training. De Klant zal uiterst zorgvuldig omgaan met voornoemde gegevens. De Klant is aansprakelijk voor (de gevolgen van) onzorgvuldig en/of onrechtmatig gebruik van de in lid 2 genoemde gegevens.

Artikel 9. Annulering, verplaatsing en tussentijdse beëindiging

 1. Annulering voor aanvang van de eerste dag training door de Klant van de overeengekomen opleiding of training (al dan niet via E-Learning) geschiedt telefonisch via 085 – 043 00 90 of per e-mail: [email protected]
 2. Bij annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van de eerste dag training kan kosteloos geschieden.
 3. Bij annulering korter dan vier weken voor de eerste dag training is de Klant verplicht 50% van het cursusgeld te vergoeden.
 4. Bij annulering korter dan drie weken voor de eerste dag training is de Klant verplicht 75% van het cursusgeld te vergoeden.
 5. Bij annulering korter dan een of twee weken voor de eerste dag training is de Klant verplicht 100% van het cursusgeld te vergoeden.
 6. In alle gevallen kan – na toestemming van BTR – een vervanger worden gestuurd.
 7. In geval van een (ter beoordeling van BTR) te gering aantal deelnemers voor een met de Klant overeengekomen opleiding of training, behoudt BTR zich het recht voor de betreffende opleiding of training te laten vervallen cq niet door te laten gaan.
 8. Zowel BTR als de Klant hebben het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in het geval de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling per aangetekende post waarbij een redelijke termijn van tenminste 30 (dertig) dagen is gesteld om alsnog na te komen, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.
 9. Beide Partijen mogen de Overeenkomst, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is en zonder tot enige schadevergoeding of compensatie gehouden te zijn, met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden in het geval de andere Partij surseance van betaling aanvraagt, haar eigen faillissement aanvraagt, haar faillissement is aangevraagd of haar faillissement is uitgesproken, de onderneming van de andere Partij wordt of is geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van samenvoeging van ondernemingen, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere Partij beslag wordt of is gelegd, of in het geval de andere Partij niet langer in staat moet worden geacht zijn verplichtingen na te komen.
 10. De inschrijving van een seminar kan kosteloos worden gedaan tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het seminar. Hierna is het annuleren niet meer mogelijk en bent u het volledige bedrag verschuldigd. In alle gevallen mag – na overleg met BTR – een vervanger worden gestuurd. Het annuleren of wijzigen kan telefonisch via 085 – 043 00 90 of per e-mail: [email protected].

Artikel 10. Auteursrecht

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt en/of komt toe aan BTR of zijn licentiegever(s) de auteursrechten en alle andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op de door haar – al dan niet via elektronische weg – gedane en/of verstrekte en/of geproduceerde aanbiedingen, brochures, ontwerpen, afbeeldingen, projectmateriaal, (proef)modellen, programmatuur, lesmateriaal enz.
 2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van BTR ongeacht of aan de Klant voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BTR niet worden verveelvoudigd, gebruikt, opgeslagen (al dan niet in een geautomatiseerd gegevensbestand) of aan derden getoond, op welke wijze dan ook. Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent IE-Rechten en/of de (resultaten van de) Diensten te verwijderen of te wijzigen.
 3. BTR doet uitdrukkelijk geen afstand van persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 Auteurswet.
 4. De Klant is aan BTR per overtreding van het in lid 2 bepaalde een boete verschuldigd van € 7.500,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
  Daarnaast heeft BTR het recht de in artikel 5 lid 2 bedoelde identificatiegegevens onmiddellijk te blokkeren, zonder dat BTR aansprakelijk is voor daardoor geleden schade aan de zijde van de Klant.
 5. In het geval de IE-Rechten op (een deel van) de Diensten, Producten en/of Content toekomen aan licentiegevers van BTR, zal de Klant mogelijk licentiebepalingen- en voorwaarden van deze derden moeten accepteren teneinde (alle functies van) de Diensten en/of Producten te kunnen gebruiken. Indien de Klant dat niet wil, komt haar ter zake geen enkele aanspraak jegens BTR toe.

Artikel 11. Verwerking (persoons)gegevens

 1. De Klant gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de Klant aan BTR verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van BTR. Deze gegevens kunnen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, het verlenen van toegang tot (online) cursusmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over (E-learning) opleidingen of trainingen, en daaraan gerelateerde producten en diensten van BTR. De Klant en BTR zullen zich houden aan de op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor ieder der partijen bestaande verplichtingen. BTR zal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de klant geen gebruik maken van de persoonsgegevens voor eigen doeleinden of doeleinden van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BTR partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Geschillen tussen BTR en de Klant worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van BTR.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.