Disclaimer

Disclaimer

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Proef Eet Publieksprijs, die wordt georganiseerd door de VHSE, hierna te noemen “Organisator”. De deelnemer verklaart zich door zijn deelname akkoord met deze actievoorwaarden.
 2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van Enschede stad. Deelname aan de Actie is gratis en is mogelijk in de periode van 26 aug. t/m 1 september 2019.
 3. Om voor een prijs in aanmerking te komen dient de deelnemer:
  1. 18 jaar of ouder te zijn;
  2. een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland te hebben;
  3. een geldig e-mail adres op te geven;
 4. Uitgesloten van deelname is iedereen die op enige wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de ontwikkeling van de Actie.
 5. De Actie bestaat uit een deelnameactie: deelnemers doen mee aan de actie door het e-mail adres in te vullen.
 6. De met de Actie te winnen prijs bestaat uit een diner voor twee personen bij een door de organisatie te kiezen restaurant.
 7. De winnaar van de Actie wordt als volgt aangewezen: Uit alle deelnemers wordt 1 winnaar random gekozen. De trekking vindt plaats op 1 september om 18.00 uur.
 8. Organisator zal binnen twee dagen nadat de uitslag bekend is, per e-mail contact opnemen met de winnaar. Indien een winnaar niet binnen zeven dagen heeft gereageerd c.q. kan worden bereikt, behoudt Organisator zich het recht voor een volgende winnaar aan te wijzen op de in artikel 10 beschreven wijze, zonder dat de oorspronkelijke winnaar ter zake aanspraak kan maken op enige vergoeding of compensatie.
 9. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 10. De winnaar dient zich bij het inwisselen van de prijs op verzoek te kunnen identificeren.
 11. De prijs is niet inwisselbaar voor contant geld of iets anders en zijn niet overdraagbaar aan derden.
 12. De deelnemer gaat er mee akkoord dat hun naam en/of portret gebruikt kunnen worden voor promotionele doeleinden van Organisator zonder dat Organisator hiervoor enige vergoeding verschuldigd is.
 13. Organisator is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van deelname aan de Actie, waaronder maar niet beperkt tot schade als gevolg van het niet kunnen deelnemen aan de Actie, diskwalificatie, gebreken aan de prijs, de inontvangstneming van de prijs door een niet-bevoegde persoon of het niet gebruik kunnen maken van een gewonnen prijs.
 14. Gegevens van deelnemers worden opgenomen in de  nieuwsbriefdatabase van Proef Eet. Deelnemers ontvangen de consumentennieuwsbrief. Deelnemers kunnen zich hier te allen tijde weer voor afmelden.
 15. Gegevens van deelnemers worden niet verstrekt aan derden. Wel kunnen statistieken worden gedeeld met derden die aan een betreffende Actie verbonden zijn.
 16. Door inzending verklaart en garandeert de deelnemer dat wat hij aan Organisator ter beschikking stelt niet onrechtmatig, noch in strijd is met de wet of enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht van derden.
 17. Organisator is gerechtigd om inzendingen die in haar optiek kwetsend, beledigend of anderszins in strijd zijn met de algemeen geaccepteerde fatsoensregels en de goede smaak te weigeren resp. verwijderen.
 18. Door deel te nemen aan de Actie geeft de deelnemer toestemming voor gebruik van zijn persoonsgegevens voor communicatie rondom dit evenement. Deelnemers kunnen op verzoek hun gegevens laten wijzigen of verwijderen. Alleen het opgegeven e-mailadres wordt door de organisatie opgeslagen hieraan worden geen andere persoonlijke gegevens gekoppeld.
 19. Organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht en zonder opgave van redenen de Actie op elk moment te beëindigen, te verlengen en/of prijzen of deze actievoorwaarden te wijzigen.
 20. Eventuele klachten over de Actie kunnen worden gemaild aan [email protected] en Organisator zal binnen 30 dagen schriftelijk reageren op een ingediende klacht.
 21. Op de Actie en de actievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 22. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Organisator.

© Enschede Promotie 2016